Kodukord

 ANIJA VALLA LASTEAIAD KODUKORD

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, Anija Valla Lasteaiad põhimäärusest ja õppekavast, kohaliku omavalitsuse korraldustest ja koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
  1. Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad. Perekondlikku kasvatust toetavad koolieelsed lasteasutused.
  1. Kõiki lasteaias tekkinud olukordi lahendatakse lapse huvidest lähtuvalt.
  1. Asutus Anija Valla Lasteaiad juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest ja asutuse Anija Valla Lasteaiad andmekaitsetingimustest, mis on avalik dokument ja leitav lasteaia kodulehelt.
  1. Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteaia kodulehel.
  1. Kodukord on lastele, lastevanematele ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
 • LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE NING PUUDUMINE
  • Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00-19.00. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval on lasteaed avatud 7.00-16.00.
  • Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel palume lapsevanemal leida aega lapse harjutamiseks lasteaiaga kuni kaks nädalat. Harjutamise kord lepitakse kokku rühma õpetajatega.
  • Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Lapsevanematel tuleb lapse lasteaeda toomisel ja koju viimisel järgida rühma päevakava nii, et see ei häiriks laste toitlustamist, uinakut ja õppetegevusi. Lapsevanem informeerib rühmaõpetajat lapse seisundist ja käitumisest selleks, et aidata õpetajatel last lasteaias paremini mõista.
  • Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat erakorralisest hilinemisest.
  • Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.
  • Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
  • Lapsevanem lahkub koos lapsega rühmast või lasteaia õuealalt sellest rühma töötajat teavitades.
  • Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt volitatud esindajatele, keda on eelnevalt tutvustatud rühma töötajatele.
  • Juhul, kui last toob lasteaeda ja viib lasteaiast keegi teine, kui lapsevanem, siis on lapsevanem kohustatud käima vähemalt üks kord nädalas rühmas, et vestelda õpetajatega.
  • Rühma töötajal on keelatud last anda üle selleks volitamata või alkoholijoobe kahtlusega isikule. Alkoholi- või narkojoobe kahtluse korral helistatakse teisele lapsevanemale ning teavitatakse lasteaia direktorit ja politseid.
  • Lapsevanem tuleb lapsele järgi hiljemalt kell 18.45, et laps jõuaks riietuda ja lasteaiast sulgemisajaks lahkuda.
  • Eriolukordadest, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest koheselt teavitada rühma töötajat telefoni teel. 
  • Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab direktor valla lastekaitsetöötajat ja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
  • [Kehtib Mõmmilas] Koolieelikutel on lubatud hommikuti tulla lasteaia rühma üksinda, lapsevanema vastutusel ja suulise kokkuleppe alusel rühmaõpetajaga, kui lapsevanem on toonud lapse lasteaia õuealale ja veendub, et laps jõuab rühma ohutult.
 • LAPSE TERVISE, ARENGU JA HEAOLU TOETAMINE
  • Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
  • Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava  keskkonna.
  • Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (nt. köha, nohu, palavik, lööve, silmapõletik) last vastu ei võeta.
  • Kui lapsevanem toob last korduvalt haigena või haigustunnustega lasteaeda ning lasteaia personal (k.a direktor) on korduvalt sellele tulemuseta tähelepanu juhtinud, siis on lasteaia juhtkonnal õigus pöörduda lastekaitsetöötaja poole lapse tervise kahjustamise kahtlusega.
  • Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
  • Kui laps on saadetud õpetaja poolt haiguse tõttu koju, siis last ei tooda lasteaeda enne kui ta on täielikult tervenenud (k.a  lapse koju saatmisest järgneval päeval jäetakse laps koju tervenema).
  • Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal toimub rühmaruumide koristus ja tuulutamine.
  • Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite  manustamise, võib erandjuhul (nt diabeet jne) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse juhtkonnaga või direktori poolt määratud lasteasutuse pedagoogiga.
  • Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. Kui lapsevanemale on teatatud lapse haigestumisest, siis on lapsevanem kohustatud viivitamatult leidma võimaluse tulla lapsele lasteaeda järgi.
  • Nakkushaiguse kahtlusega laps eraldatakse võimaluse korral teistest  lastest, kuid teda ei paigutata üksinda eraldi ruumi.
  • Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda,  kätepesemise nõudeid ja reegleid vastavalt hetkeolukorrale, järgides Terviseameti ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud juhiseid.
  • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem õpetajat esimesel võimalusel. Lasteasutuse direktor teavitab lasteasutuses levivast haiguspuhangust Eliisi või mõne muu teabekanali kaudu, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
  • Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabersalvrätik, vahetuspesu) ning vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
  • Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja  kukkumisohtu. Sisejalanõudeks sobivad sellised jalanõud, mille tallad ei määri põrandaid.
  • Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
  • Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riiete ning korrastatud välimusega. Juuksed on kammitud, pikad juuksed kinni seotud. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
  • Liikumistundideks on lapsele vajalik spordiriietus (T-särk, põlvpüksid või retuusid).
  • Riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks on soovitav need varustada lapse nimega.
  • Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused õues. Talvel käivad 2-3aastased lapsed õues kuni -10℃ juures ning aiarühma lapsed kuni -15℃ juures. Temperatuuri arvestatakse tuule-külma indeksi järgi.
  • Lasteaias töötavad tugispetsialistid (logopeedid, eripedagoog, psühholoog ja sotsiaalpedagoog), kes jälgivad lapsi, vajadusel tegelevad nendega ning nõustavad lapsevanemaid ja õpetajaid. Tugispetsialistid sõlmivad lapsevanemaga kirjaliku kokkuleppe juhul kui nad peavad vajalikuks lapsega süsteemselt tegeleda.
 • KOOSTÖÖ
  • Lasteasutuse ja lastevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakusele ja lugupidavale suhtlemisele. Lapsevanema ja õpetaja omavaheline meeldiv koostöö on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut ja loob meeldiva meeleolu igaks lasteaiapäevaks.
  • Probleemide korral pöördub lapsevanem esmalt rühmaõpetaja poole ning seejärel, kui ei ole rühmaõpetajaga koostöös probleemile lahendust leitud, on võimalik pöörduda hoolekogu liikme ning lasteaia direktori poole. Probleemide ja erimeelsuste lahendamisel lähtutakse alati lapse vajadustest ja turvalisusest. Tagasisidet lasteaia töö kohta on võimalik anda suuliselt, e-maili teel ja kirjalikult paberkandjal, kontaktid on leitavad kodulehelt.
  • Lapsevanem saab infot lasteaias toimuva kohta lasteaia kodulehelt, rühma infotahvlilt, rühma õpetajalt, e-maili teel ning eliis.eu kaudu.
  • Kolme- ja enamalapselised pered esitavad lasteaia direktorile perekonna koosseisu ja laste vanust tõendavad dokumendid osalustasu suuruse määramiseks.
  • Pere koosseisu muutumisest ning lapsevanema nime või kontaktide muutumisest teavitab lapsevanema koheselt lasteaeda.
  • Kui laps ei söö lasteaias kõiki toidukordi, siis on vajalik esitada sellekohane avaldus lasteaia juhtkonnale iga õppeaasta alguses.
 • LASTEAIATASU
  • Lasteaiatasu koosneb osalustasust ja toidurahast. Arved lasteaiatasu maksmiseks saadetakse lapsevanema meiliaadressile.
  • Lasteaia osalustasu suurus on:
   • 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest; 
   • 6% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 3-lapselisest perest; 
   • 4,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest; 
   • 13% kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht ei ole osalustasu tasumise kohustuse tekkimisel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald.

Täpsem info osalustasu kohta: https://www.riigiteataja.ee/akt/423042020002?leiaKehtiv

 • Lapse lasteaiast puudumisel mingil põhjusel vähemalt ühe kuu ulatuses on lapsevanemal kohustus kirjutada lasteaia direktorile avaldus lapse ajutise lasteaiast puudumise kohta.
  • Lapsevanemal on kohustus tasuda õigeaegselt lasteaiatasu ning huviringide osalustasu.
  • Makseraskuste korral on võimalik isikul, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel on Anija vald, taotleda toetust Anija Vallavalitsusest lasteaia toiduraha maksmiseks.
 • LAPSE TOITLUSTUSTASU ARVESTAMISE ALUSED
  • Lapsele on tagatud kolm toidukorda päevas: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode ja lisaks puuvilja ja/või juurviljaamps. Eeldatakse, et laps kasutab kõiki kolme toidukorda.
  • Toidukordadest loobumiseks esitab lapsevanem direktorile sellekohase avalduse.
  • Lapse toitlustamise eest tasutakse kuu tegelike toidukordade alusel eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.
  • Lapsevanem teavitab lapse puudumisest rühma õpetajat toitlustamisele eelneval tööpäeval, kuid mitte hiljem kui puudumise päeva hommikuks kell 9.00 (telefonikõne, sõnum või teade Eliisi).
  • Puudumiste kohta peetakse arvestust Eliisis, kuhu õpetaja teeb vastava märke.
  • Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda toidupäeva maksumus puudutud päeva eest.
  • Toiduraha ja kohatasu arve edastatakse Anija Vallavalitsuse raamatupidamise poolt elektrooniliselt arve maksja e-posti aadressile.
 • TURVALISUSE TAGAMINE
  • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
  • Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad laste eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
  • Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
  • Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
  • Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
  • Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
  • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
  • Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud:
   • Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga;
   • Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda  koos vanemaga või vanema volitatud esindajaga.
  • Lapsevanemad, lapsed ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
  • Lasteaia  õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaia teenindavatele transpordivahenditele.
  • Lasteaia parklasse ei ole lubatud jätta seisma töötava mootoriga autot.
  • Lasteaia õuealale ja majja on keelatud siseneda koos lemmikloomaga. Välja arvatud juhtudel kui see toimub õppetegevuse raames (nt lemmikloomanädal).
  • Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
  • Lasteaed ei vastuta lasteaia õuealale jäetud kelkude, rataste, tõukerataste jm esemete eest.
  • Lasteaeda ei tooda kaasa ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju, samuti liiga väikseid, hinnalisi ja õrnu mänguasju ning maiustusi, nätsu, karastusjooke ja teisi toiduaineid v.a. juhul kui lapsel on sünnipäev ning toit või maiustused on kaasas teistega jagamise eesmärgil.
  • Vaimsest ja füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisest informeeritakse direktorit, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool lasteasutust olevatele isikutele või asutustele. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
  • Lasteasutuse ruumides ja territooriumil, sealhulgas õue mängualal ei ole lubatud suitsetada, tarvitada alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.
  • [Kehtib Mõmmilas] Lapse on lubatud lasteaia hoovis sõita oma jalgrattaga,  kui tal on olemas vastav turvavarustus.
  • [Kehtib Lastetares] [Kehtib Lepatriinus] Lasteaia õuealal on jalgrattaga sõit keelatud. Lapsed võivad lasteaia õuealal jalgrattaga sõita vaid juhul, kui rühmaõpetaja või liikumisõpetaja on seda lubanud. Lapsel on jalgrattaga sõites kohustus kanda peas kiivrit ning seljas helkurvesti.
 • NÕUDED LAPSE KÄITUMISELE
  • Laps oma käitumises toetub sellele, mis on omandatud kodus ning omandatakse edasi lasteasutuses ning  mis tagab lapsele suutlikkuse teatud olukordades tulemuslikult toimida.
  • Laps  käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades  tegude tagajärgede eest.
  • Laps peab oma käitumisega lugu teistest inimestest, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda.
 • LÕPPSÄTTED
  • Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha kõik lapsevanemad, lasteaia töötajad ja vallavalitsuse esindajad.
  • Anija Valla Lasteaiad kodukord on kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse  § 9²  lõike 1 ja hoolekogu protokolli nr 3 (16.04.2024) alusel.
Scroll to Top